Chesa B - Reference Dam
1970 grey Donkey jenny
Deceased 1998
Breyer "Brighty" original finish

Johnny B
Pistol
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
Millie
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
Daisymae
Rocket
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
Teka
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown

Produce:

1974 -
1975 -
1976 -
1977 -
1978 -
1979 -
1980 -
1981 -
1982 -
1983 -
1984 -
1985 -
1986 -
1987 -
1988 -
1989 -
1990 -
1991 -
1992 -
1993 -
1994 -

Disclaimer